กระทรวงแรงงาน ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay ไ