คำขอขมาพระแม่คงคา ประเพณีลอยกระทง ท่องตามนี้

คำขอขมาพระแม่คงคา

ประเพณีลอยกระทง เป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวไทย มีความเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการแสดงความขอบคุณและขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งเป็นเทพธิดาที่ปกครองน้ำทั้งหลาย และสำหรับชาวไทยนับถือพุทธศาสนา การลอยกระทงยังหมายถึงการปล่อยวางความโกรธ ความเคียดแค้น และเริ่มต้นใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

การขอขมาจากพระแม่คงคา

คำขอขมาต่อพระแม่คงคา ในข้อความที่คุณได้กล่าวมา เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกขอโทษและขออโหสิกรรมสำหรับการกระทำที่อาจจะทำให้ธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นด้วยกาย วาจา หรือจิตใจ

คำขอขมาพระแม่คงคา

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ข้าพระพุทธเจ้า ขอขมาต่อพระแม่คงคา สิ่งใดที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้กระทำ ล่วงเกินพระแม่คงคา เทวีผู้ทรงฤทธานุภาพ สถิตย์อยู่ในสายน้ำทั้งหลาย ทั้งผีพรายน้ำทั้งหลายทั้งปวง

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี เจตนาไม่เจตนาก็ดี จงระลึกถึงพระแม่คงคา โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกระทงนี้ แด่พระแม่คงคา เทวีผู้ทรงฤทธานุภาพ สถิตย์อยู่ในสายน้ำทั้งหลาย เพื่อขอขมาและขอพร

ขอพระแม่คงคาโปรดรับกระทงนี้ โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และโปรดประทานพรให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีความสุขความเจริญ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง ตลอดกาลนาน เทอญ

สาธุ

การขอพรจากพระแม่คงคา

ในประเพณีลอยกระทง นอกจากการขอขมาแล้ว ชาวไทยยังนิยมขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และโชคดีตลอดปี การลอยกระทงยังถือเป็นการสะเดาะเคราะห์เพื่อขจัดทุกข์โศก โรคภัย และเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันใหม่

ชาวไทยมีความเชื่อว่าการน้อมถวายกระทงเป็นการแสดงความเคารพและศรัทธาต่อพระแม่คงคา โดยกระทงที่ลอยนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของการขอขมาและขอพรเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงความสะอาด ความสวยงาม และความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมไทย